X

11 OZ, 3 1/2" TEA CUP, WEI

5 OZ, 3 1/8" TEA CUP, WEI

54 OZ, 16 1/4" X 7 1/8" SUSHI BOAT (L), WEI

22 OZ, 12" X 5 1/2" SUSHI BOAT (M), WEI

13 OZ, 9 1/2" X 4 1/2" SUSHI BOAT (S), WEI

1 OZ, 6 1/4" X 1 3/4" SOUP SPOON, WEI

3/4 OZ, 5 5/8" x 1 5/8" WON TON SOUP SPOON, WEI

1/2 OZ, 4 3/4" X 1 3/8 CHINESE SPOON (S), WEI

21 OZ, 6" SWIRL BOWL, WEI

53 OZ, 8 1/4" SCALLOPED BOWL, WEI

72 OZ, 9" SWIRL BOWL, WEI

48 OZ, 8" SWIRL BOWL, WEI

32 OZ, 6 7/8" SWIRL BOWL, WEI

34 OZ, 7 1/4" SCALLOPED BOWL, WEI

25 OZ, 6 1/4" SCALLOPED BOWL, WEI

56 OZ, 8" RICE BOWL, WEI

32 OZ, 7 1/2" RIMLESS BOWL, WEI

39 OZ, 7" RICE BOWL, WEI

25 OZ, 5 7/8" RICE BOWL, WEI

34 OZ, 8" DEEP BOWL, WEI

6 OZ, 4 1/2" SAUCER, WEI

8 OZ, 4 3/8" DEEP SAUCER, WEI

10 OZ, 4 1/2" SPECIAL BOWL W/ LID, WEI

14 OZ, 4 1/4" SPECIAL BOWL W/ LID, WEI

24 OZ, 7" DEEP BOWL, WEI

15 OZ, 6" NOODLE BOWL, WEI

96 OZ, 11" RIMLESS BOWL, WEI

70 OZ, 9 3/4" RIMLESS BOWL, WEI

52 OZ, 8 3/4" RIMLESS BOWL, WEI

36 OZ, 8" RIMLESS BOWL, WEI

22 OZ, 6 7/8" RIMLESS BOWL, WEI

35 OZ, 8" SPECIAL DEEP BOWL, WEI

12" X 8 5/8" PLATTER, WEI

12 OZ, 4 7/8" MISO BOWL W/ LID, WEI

9 OZ, 4" MISO BOWL W/ LID, WEI

7 OZ, 4 1/2" SAUCE BOWL, WEI

20 OZ, 5 3/4" NOODLE BOWL, WEI (LID SOLD SEPARATELY)

5 1/4", NOODLE BOWL LID ONLY, WEI

6 OZ, 3 3/4" RICE BOWL, WEI

9 OZ, 4 3/8" SOUP BOWL, WEI

9 OZ, 4 3/4" RICE BOWL, WEI

10 OZ, 4 1/2" BOWL, WEI

6 3/8" DINNER PLATE, WEI

10 1/2" CURVED RIM PLATE, WEI

9 7/8" X 7 1/4" PLATTER, WEI

9" X 6 5/8" PLATTER, WEI

8" X 6" PLATTER, WEI

8 1/2" X 5 1/2" WAVE SHAPE BBQ PLATE, WEI

5 3/4" X 4" WAVE SHAPE BBQ PLATE, WEI

2 OZ, 4" X 2 3/4" WAVE SHAPE SAUCE DISH, WEI

5 1/4" X 3 1/4" PLATE, WEI

8 1/4" X 5 5/8" BBQ PLATE (L), WEI

6 3/4" X 4 1/2" BBQ PLATE (M), WEI

6 3/4" X 4 1/2" BAMBOO PLATE, WEI

9 3/8" X 4 1/4" RECTANGULAR BBQ PLATE, WEI

8 1/2" X 3 3/4" VEGETABLE SERVING PLATE, WEI

6 1/2" SOUP PLATE, WEI

5 7/8" PLATE, WEI

5 1/8" SOUP PLATE, WEI

3 3/4" SAUCER, WEI

8 5/8" DINNER PLATE, WEI

7 3/8" DINNER PLATE, WEI

5 1/4" DINNER PLATE, WEI

4 3/4" DINNER PLATE, WEI

9 1/4" CURVED RIM PLATE, WEI

8" CURVED RIM PLATE, WEI

7" CURVED RIM PLATE, WEI

6" CURVED RIM PLATE, WEI

6" X 5 1/2" OBLONG PLATTER, WEI

5 1/2" X 4 3/4" PLATE, WEI

4 3/4" X 4 1/4" PLATE, WEI

3 OZ DISH, WEI

6 OZ, 3 3/8" VEGETABLE DISH, WEI

2 OZ, 3 1/2" SAUCE DISH, WEI

14 1/8" PLATE, WEI

11 3/4" PLATE, WEI

10 3/8" PLATE, WEI

9 1/8" PLATE, WEI

7 7/8" PLATE, WEI

6 7/8" PLATE, WEI

6" PLATE, WEI

4 OZ, 3 1/8" SQUARE BOWL, WEI

9" X 6 1/2" TERIYAKI TRAY, WEI

17" X 12 5/8" TRAY (L), WEI

15 1/4" X 11 1/2" TRAY (M), WEI

13 1/8" X 10 1/4" TRAY (S), WEI

13 1/2" X 4 1/2" SANDWICH TRAY, WEI

8 1/2" X 4 3/4" BAMBOO SASHIMI PLATTER, WEI

6 1/2" X 5 1/2" PLATE, WEI

1 1/2 OZ, 3 5/8" X 2 3/4" DIVIDED SAUCE DISH, WEI

2 OZ, 3 1/2" X 2 3/8" SAUCE DISH, WEI

23 OZ, 10 3/4" X 7 7/8" TERIYAKI TRAY, WEI

8" X 5 3/4" TERIYAKI TRAY, WEI