X

DIAMOND TABLE SPOON ( EUROPEAN SIZE ), 18/10

DIAMOND HOLLOW HANDEL TABLE KNIFE , 420

DIAMOND TABLE FORK ( EUROPEAN SIZE ), 18/10

DIAMOND HOLLOW HANDEL DINNER KNIFE, 420

DIAMOND BUTTER KNIFE, 18/10

DIAMOND DINNER KNIFE, 420

DIAMOND OYSTER FORK, 18/10

DIAMOND SALAD FORK, 18/10

DIAMOND DINNER FORK, 18/10

DIAMOND ICED TEASPOON, 18/10

DIAMOND DINNER SPOON, 18/10

DIAMOND BOUILLON SPOON, 18/10

DIAMOND TEASPOON , 18/10

DIAMOND DEMITASSE SPOON, 18/10